Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Beslutsunderlaget 

Att nu nu ge startskottet för att börja bygga spårvägen, skulle det vara ett klokt beslut? Ja, det hävdar kommunledningen som genom ytterliga en enkätomgång bland kommuninvånarna tror sig kunna ge legitimitet åt projektet. 

Hur ser då beslutsunderlaget ut för spårvägsprojektet? Vilka krav är rimliga att ställa? Den rapport som Riksrevisionsverket överlämnade till  riksdagen 2012-11-26 kan ge vägledning:

Statens satsningar på infrastruktur - valuta för pengarna?

I avsnittet (s.39) Principer om transparent underlag och prioriteringsgrunder för investeringsbesluten skriver man bl a: 

För att kunna prioritera mellan olika åtgärder är det viktigt med tydliga och transparenta beslutsunderlag som visar på nyttor och kostnader för åtgärder och hur de ska prioriteras och motiveras i förhållande till alla andra åtgärder. Betydelsen av detta inom infrastrukturområdet har lyfts fram vid ett flertal tillfällen av riksdagen och regeringen.Trafikutskottet betonade i samband med behandlingen av infrastrukturpropositionen år 2008 att en förutsättning för analyserna ska kunna användas är att de utgår från relevanta förutsättningar och att kalkylerna är jämförbara.Trafikutskottet anser också att samlade effektbedömningar bör genomföras. En samlad effektbedömning kompletterar den samhällsekonomiska kalkylen och ger en vidare bild. Den samlade effektbedömningen bör enligt Trafikverket ge en rättvisande bild av vad en åtgärd eller ett paket av åtgärder leder till, möjliggöra sakliga jämförelser mellan olika alternativ, vara öppen med sina förutsättningar och begränsningar, innehålla relevanta känslighetsanalyser och vara tydligt och klart dokumenterd.

Vidare skriver man ....att samma krav på beslutsunderlag ska ställas på medfinansierade objekt som på övriga objekt, och att förekomsten av medfinansiering inte ska påverka prioriteringen.

Medfinansiering använder kommunfullmäktiges ordförande, Mats Helmfrid, ofta som det mest slagkraftiga argumentet för spårvägen, underförstått att det vore en dumhet att inte utnyttja de 300 miljoner om ställts i utsikt.

Från allra första stund har Aktionsgruppen efterlyst en opartisk utredning om alternativ till spårvägen. Det har aldrig gjorts. Visst kan man här och var finna pliktskyldiga referenser till alternativ. Men de krav som Trafikverket ställer på underlaget för en samlad effektdömning av olika alternativ är  sannerligen inte uppfyllda. Flagranta brister i beslutsunderlaget  gäller också riskanalys och miljöpåverkan för olika alternativ. Att som i några fall jämföra med  s. k. noll-alternativ som ingen har pläderat för, det är inte hederligt.

SVT Forum: Trafikutskottets seminarium  om transportinfrastruktur

Den 30 juni höll Trafikutskottet ett seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur. Anledningen till seminariet var Riksrevisionen rapport som vi citerar ovan.

Det för vårt vidkommande intressantaste inslaget startar 0.42 och varar ca en kvart. Jan-Eric Nilsson, Statens Väg - Transportforskningsinstitut , VTI, föreläser om erfarenheter av infrastruktursatsningar liknande spårväg Lund. Det man får se och höra är en ögonöppnare.  

När man tänker på hur spårvägsprojektet  Lund bedrivs kan man förtvivla. Där läggs en vansinnigt stor del av utredningsresurserna på att producera dokument som huvudsakligen har syftet att "sälja in" spårvägsprojektet. Priset tar nog det här:

Designkoncept. Vagn och hållplats.

I ett läge när kritiken på allvar börjar blåsa upp bland kommuninvånarna mot projektet har man mage att anlita ett stort designteam för att färgsätta spårvagnar mm. Till detta finns det resurser men inte till studier av alternativ till spårvägen.  Ett annat exempel på en  studie vars enda nytta torde vara i marknadsföringen är:

Nyttan med spårväg - katalysator för attraktivitet och tillväxt

Om det är något dokument som har en permanent plats på Mats Helmfrids nattduksbord torde det vara detta med tanke på med vilken förkärlek och frekvens Helmfrid återkommer till detta med spårvägens attraktivitet för att locka investerare  den nya stadsdelen som ska växa sig stor.