Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Förlegad trafiksepareringsfilosfi

Där spåren drar fram trängs all annan fordonstrafik undan. (Laurentiigatan är ett undantag.) Det är särskilt fatalt för de stads- och regionalbussar som för närvarande går på Lundalänken och som via den kan trafikera hållplatserna vid LTH, Ideon.... Se artikel SDS

Det är en konsekvens av att spårvagnarna har ensamrätt i spårvägsgatan. Skälet som anförs är det slitage som annan trafik -  i synnerhet bussar - skulle utsätta spåren för. En reflektion som anmäler sig är huruvida ett spårvägssystem då är det bästa alternativet.

Tomas Lewan skriver i sin essä ÅTERVÄNDSGRÄNDER så här om trafikseparering:

Att som i planen för Brunnshög skilja på biltrafik och spårtrafik känns passerat. Bättre hade varit att låta trafikslagen samverka.
 

I Brunnshög är målet klart uttalat. Man vill begränsa bilismen så mycket som möjligt, naturligtvis inom rimlighetens gränser. Ingen biltrafik på spårvägen. Inga bilar ska riskera hindra spårvägens framfart. Vi ska ha i åtanke att det ingalunda är fråga om snabbspårväg.

Inne i bebyggelsen kan det bara bli fråga om låga hastigheter. Gångtrafikanter ska kunna korsa spåren tämligen obehindrat - eller?  Finns denna omständigheten med barnkonsekvensanalysen?

Tomas Lewan anspelar sannolikt på idéerna om "Shared Space". Det är ett koncept som i förstone kan förefalla paradoxalt. Många tänker inte på det, men stationsområdet i Lund kan ses som ett exempel på "Shared Space". Där finns inga trafikljus som reglerar trafikströmmarna. Bilar, bussar, cyklister och gående tvingas iaktta varandra och "förhandla" om turordning under beaktande av gångtrafikanternas förtursrätt. En effekt - och det är den man eftersträvar - är motorfordonens minskade hastighet som "automatiskt" följer. Det som av många beskrivs som "kaos" är i själva verket inte så kaotiskt som  det kan förefalla. Med trafikljus uppstår köbildning, snabbare motortrafik, ruscher. Det gäller att hinna över innan ljuset slår över. Det finns många exempel på att olycksfallsfrekvensen minskar när man tillämpar "Shared Space-konceptet. Ännu finns det inget bra svenskt bra ord. På tyska talar man om "Begegnungszone" eller "Verkehrsberuhigter Bereich".