Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Negligerad riskanalys

Ernst & Young har på uppdrag av Spårvagnar i Skåne, SPIS, tagit fram förslag på genomförandestrategi för spårvägsprojektet i Lund. Resultatet publicerades 2013-05-10 under titeln:

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund

Det är utan tvekan ett av de viktigaste aktstycke som publicerats i ärendet. Här får man verkligen klart för sig vidden av spårvägsprojektets komplexitet. Men varför har inte denna utredning gjorts långt tidigare?  Det som står här kan man se som en ytterst genomtänkt checklista vid valet av det mest/minst lämpade alternativet. Läs listan nedan. Den är kopierad från sid 12 och inklistrad här:

Man frågar sig onekligen vilka svar de olika aktörerna har gett på t ex fråga 5, 7 och 10,11.

Under utredningsarbetet som pågick november 2012 - februari 2013 gjordes en övergripande riskanalys där SPIS identifierade, värderade och allokerade ett antal risker. De risker med högst riskvärde framgår av tabellen nedan som återfinns på sidan 14.

Läser man denna  lista rad för rad ställer man sig onekligen frågan om i vad mån våra politiker har konfronterats med dessa risker som förefaller högst reella. Det är också de risker med högst riskvärde. Riskerna  som benämns "Bristande resandeunderlag på grund av sämre utbyggnadstakt i staden resp på grund av felaktig uppskattning" borde vara ett memento för spårvägen prognosmakare. Se med vilket lättvindighet man grundar tunga investeringsbeslut på "prognosmål". 

Observera här risken för att "negativ opinion bildas" också har ett högt riskvärde. En lättillgängligt information om innebörden av riskvärde ger:

Riskhantering i projektplanering. Byggnadsekonomi, LU, vt13