Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

SKÅNETRAFIKEN om Spårväg Lund

Sweco har på uppdrag av Skånetrafiken utfört en intressant studie av spårvägens kostnader:

 

Trafikekonomi - spårvagnstrafik i Lund

Rapporten är daterad 2015-06-09, dvs tre dagar senare än expertgruppen utlåtande, vilket är daterat 2016-06-16. Rapporten ingår inte heller i det underlagsmaterial som tillställdes sakområdesexperterna:

Granskning av projekt Spårväg Lund C - ESS

1  Inledning

Denna rapport behandlar det framtida resandet med och trafikekonomin för en utbyggd kollektivtrafik på Lundalänken mellan Lunds centralstation Lund C - och de nya verksamhets- och bostadsområdena i nordöstra Lund Lund NE/Brunnshög. Avsikten är att det nyexploaterade området i nordöstra Lund skall trafikförsörjas med högkvalitativ kollektivtrafik i form av spårvagn

2  Förutsättningar

Rapporten är en uppdatering av rapporterna ”Trafikekonomi 2013-06-20samt ”Samhällsekonomisk kalkyl 2015-02-19. Huvudanledningarna till uppdateringen är att redovisa konsekvensen av två olika körtider för trafikeringen med spårvagn och att justera till prisnivå för 2014”

Som grund har ett scenario för befolknings-, sysselsättnings- och resandeutvecklingen (BAS), som baseras på den samhällsekonomiska kalkylen från februari 2015, använts. Resandeutvecklingen har dock justerats med resultaten från Skånetrafikens resande- räkningar i mars 2015. Detta har inneburit att resandeutvecklingen är långsammare än i den samhällsekonomiska kalkylen. Tre resandeprognoser BAS, BAS med spårfaktor 20 % samt MÅL har analyserats.

Samtliga driftkostnader inklusive kapitalkostnader för spårvagnsdriften ingår i kalkylerna. Investeringskostnader i och underhållet av spåranläggningen behandlas inte.

Trafikstart för spårvagnstrafiken beräknas till december 2018.

Spårvagnen har från trafikstart 7,5-minuters turintervall under högtrafik förmiddag och eftermiddag. Under lågtrafikperioderna är turintervallen 10 - 20 minuter. Ytterligare detaljer finns i kapitel 5: Produktion och kostnader

Kommentar: Intressant är att huvudanledningen till uppdateringen sägs vara (1) man vill redovisa konsekvenserna av två olika körtider och (2) justera till prisnivå för 2014

Vi har i ett annat sammanhang tagit upp antagandena om körtider, då i form av hastighetsprofiler, se SNABBSPÅR?

Val av körtid är en fråga om säkerhet. Ju lägre hastighet, desto säkrare framfart.

..........