Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

SPÅRVÄG och TRAFIKSÄKERHET

Vad som i det närmaste har kommit bort i debatten om spårvägsprojektet i Lund är frågan om trafiksäkerheten.  I de nu  aktuella detaljplanerna så får man lätt det intrycket att det inte finns några egentlig


 

Säkerhet och trygghet

Spårväg är en ny komponent i Lunds stadsrum vilket kräver omfattande studier och analyser för att finna de säkra lösningarna. Att spårvägen huvudsakligen går i egen bana har stor betydelse för att minska konfliktpunkterna och olycksriskerna. Att spårvägen är tydlig i gaturummet och inte lockar till passage över spåren på olämpliga platser är viktigt för att ge spårvägen en hög framkomlighet och en god resandekomfort. Vid planeringen av spårvägen har utgångspunkten varit att inte stängsla in spåren, vilket minskar barriäreffekten av spårvägen. Spårens tydlighet i stadsrummet ska vara tillräcklig för att inte skapa konfliktpunkter. Hastigheten ska regleras utifrån säkerheten för passerande människor och fordon

Avsnitt Laurentiigatan

Räddningstjänstens framkomlighet har studerats längs spårvägssträckan och gatusektionen har anpassats för att ge utryckningsfordon framkomlighet och möjlighet till angöring. Trädens placering längs Sankt Laurentiigatan ska placeras utifrån angöring med brandfordon till fastigheterna. I samråd med räddningstjänsten har uppställningsplatser och möjlighet för åtkomst vid en krissituation granskats och bedömts som hanterbara i samtliga gatusektioner. I fortsatt projektering kommer vidare dialog föras med räddningstjänsten. 


 

Bussar som kommer från Lund C ligger körbana höger om dubbelspåren, sväng vid Allhelgona mot Getingevägen innebär att man korsar bägge spåren, såväl mötande som parallell gående, dvs en filväxling, man ligger vänster om mötande spårväg. 

Spårområdet på Laurenntiigatan är 7,2 m. Observer hur man nödgas klämma måtten på Gång oc cykel , 1,4 resp 1, 6 m, mot NV sidan. Där kapas träden. 

Man har inte beaktat utfarten för gång och cykel vid Lindebergska skolan. När Skytteln är kopplad till Fredsgatan så blir det uppskattad smitväg förbi resecentrum. Och man behöver inte korsa bussterminalen nedanför. Man behöver inte förlora höjd. På några minuter promenerar man till SUS via Allhelgona. Endast en vägkorsning  jämfört m man går höger sida Laurentii. Cyklisterna däremot tvingas korsa spårområdet under alla omständigheter.

Vad man alltså inte ser på bilden är Bussar, utryckningsfordon, taxi?, övrig behörig trafik som delar körbana med cyklister  Det lustiga med bilden är att gångtrafikanterna springer på träden! Man klämmer även där gångtrafiken. Redan idag är de en strid ström av gående