Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Ingen spårväg - vad händer?

Det dokument som bäst beskriver hur man tänker sig gestaltningen den nya stadsdelen Brunnshög är daterat december 2012:

Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög 

I bilaga 1 Konsekvenser (sid.49)  kan kan under rubriken "Vad händer om förutsättningarna inte infrias?" läsa:

Spårväg är en central förutsättning för att kunna skapa en omfattande och tät stadsbebyggelse i Brunnshög, med attraktiv stadsmiljö och hållbart resande. Även om dagens busstrafik kan utvecklas en hel del bedöms det inte vara möjligt att med buss skapa samma attraktivitet som en spårväg kan ge.* Om spårvägen ej genomförs kommer därför en större andel av resandet ske med bil. Den ökade vägtrafikbelastningen kommer då utgöra en begränsning för hur mycket Brunnshög kan byggas ut totalt sett. Det skulle också försvåra möjligheterna att nå uppsatta mål för stadsmiljö och trafik. (* Ref: Hass-Klau 2010) 

Argumentationen är solklar. Om ingen spårväg kan man inte bygga ut stadsdelen i den omfattning som man tänker sig -  och omfattningen är avsevärd. Det är lätt att man inte ser skogen för alla träd när man läser om allt som ska rymmas och alla ideal som ska förverkligas. 

Första raden i förordet står det kortfattat.

En helt ny stadsdel ska växa fram  i nordöstra Lund under de närmaste 30-40 åren. När området är fullt utbyggt kommer uppemot cirka 40 000 människor att bo, arbeta och studera där.

I kapitel 4 Genomförande under de kommande 20 år (sid 44.):

Med en utbyggnadstakt på ca 15 000 kvm bruttorarea (BTA) årligen av vardera bostäder och verksamheter omfattar Brunnshög om 20 år totalt cirka 600 000 kvm BTA, forskningsanläggningarna exkluderat. Sammantaget efter ca 20 år beräkna 12 000 - 18 500 personer bo eller verka i området.