Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Spårv


 


 

Stadsbyggnadskontorets generella text om sociala konsekvenser och som återfinns i samtliga sex detaljplanerna är här inklippt:

Sociala konsekvenser

Barnperspektivet

Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.

Utformningen av spårvägen har gjorts utifrån ett tydligt trafiksäkerhetsperspektiv och tillgängligheten ska ha hög prioritet vilket är aspekter som är positiva för alla även barnen.

Barnperspektivet i stadsplaneringen kan även ses utifrån hållbarhetsperspektivet och spårvägen ska bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling i Lund vilket är betydelsefullt för den unga generationen och kommande generationer.

Vid projektering av spårväg kommer en barnkonsekvensanalys att göras.

Tillgänglighet

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

Säkerhet och trygghet

Spårväg är en ny komponent i Lunds stadsrum vilket kräver omfattande studier och analyser för att finna de säkra lösningarna. Att spårvägen huvudsakligen går i egen bana har stor betydelse för att minska konfliktpunkterna och olycksriskerna. Att spårvägen är tydlig i gaturummet och inte lockar till passage över spåren är viktigt för att ge spårvägen en hög framkomlighet och en god resandekomfort. Vid planeringen av spårvägen har utgångspunkten varit att inte stängsla in spåren så att spårvägen upplevs vara en barriär i stadsrummet. Spårens tydlighet i stadsrummet ska vara tillräcklig för att inte skapa konfliktpunkter. Hastigheten ska regleras utifrån spårvägens framkomlighet vilket medför att hastigheten är låg i anslutning till passager över spåren.


Tillägg för spårvägsgatan:
 

Räddningstjänstens framkomlighet har studerats längs spårvägssträckan och i detaljplanen för Solbjer. Gatusektionen har anpassats för att ge utryckningsfordon framkomlighet och möjlighet till angöring. I samråd med räddningstjänsten har uppställningsplatser och möjlighet för åtkomst vid en krissituation granskats och bedömts som hanterbara i samtliga gatusektioner. I fortsatt projektering kommer vidare dialog föras med räddningstjänsten.