Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

dubbel drift- och serviceorganisation

Med spårvägen måste man till stora delar ha en dubblerad organisation för kollektivtrafiken med allt vad det innebär i forma av ökade kostader och samordningsproblem. En rapport som behandlar frågan är:

Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS

Till denna rapport har vi hänvisat när det gäller olika sätt att göra prognoser på. Här är det särskilt de avsnitt som behandlar kostnader som intressanta för inte säga avslöjande. 

Från sid 13(18) har följande citat hämtats:

Med 13-14 minuters körtid krävs minst 17 förare. Eftersom helg- och sommartrafiken kommer att vara relativt stor i förhållande till vardagstrafiken, kan man inte göra ett tjänstgöringsschema för endast detta antal förare. Det kommer att behövas 20 - 25 anställda förare. Flera av dem kan inte få heltidstjänster. Det är ofta svårt att rekrytera spårvagnsförare, som skall vara specialutbildade, och endast erbjuda dem deltidsarbete. En lösning är att samlokalisera spårvagnstrafiken och busstrafiken i Lund i samma depå. Det skulle då vara möjligt att ha ett relativt stort antal förare, vilka kan köra både buss och spårvagn. Detta underlättar bemanningen

Och från sid 14(18) detta citat:

Som har påpekats kan det vara svårt att bemanna en inte så omfattande verksamhet, som kräver specialutbildad personal. För att kunna göra en bra tjänstgöringsplanering under hela året, är det fördelaktigare om trafiken har större omfattning. Alla förare kan inte få heltidsarbete, om de endast skall arbeta inom spårvagnstrafiken. För att lösa detta kan alla eller en del av förarna arbeta både som spårvagnsförare och som bussförare. Om detta skall fungera väl, är det en fördel om spårvagnarna och bussarna samlas i samma depå. Dessutom bör det vara samma trafikföretag som kör båda trafikslagen. Det mest praktiska bör vara att spårvagnstrafiken och stadstrafiken med buss ingår i samma entreprenadavtal.

 Ersättningstrafik med buss kan komma att behövas av olika anledningar. Även ur denna synvinkel kan det underlätta driften och ansvarsfördelningen mellan Skånetrafiken och trafikföretaget om båda trafikslagen lokaliseras till samma depå och ingår i samma avtal.

Trafikledning och personalledning är mer kostnadseffektivt om trafikvolymen är större. Dessa funktioner bör vara bemannade hela trafikdygnet. Om trafikledningen endast skall sköta en liten trafikvolym blir á-kostnaden per producerad kilometer hög.

Det är också en fördel om personalutrymmen och kontor kan utnyttjas för båda trafikslagen. Hur verkstäder och tvätthallar utformas för att kunna ge service åt båda fordonstyperna bör studeras mer i detalj.

Fördelarna med att samla busstrafik och spårvagnstrafik i samma depå är:

Lättare att ge förarna heltidstjänster
Mindre spilltid i tjänsterna
Lättare att ha spårvagnstrafik och busstrafik i samma trafikavtal Ersättningstrafik med buss kan bli lättare att organisera
Lägre lokalkostnad per fordon
Effektivare organisation av trafikledningen
Bättre utnyttjande av personalutrymmen och kontor

Det är bara det, att samla busstrafik och spårvagnstrafik i samma depå har aldrig varit aktuellt i spårvägsprojektet. Det problemet (och de extra kostnaderna) slipper man om all kollektivtrafik baseras på busstrafik.